Od 1. januára 2008 vstúpila do platnosti povinnosť energetickej certifikácie budov podľa zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška 311/2009 MVaRR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu.

Súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je aj tepelno-technický posudok stavebných konštrukcií a energetické hodnotenie budovy.

Projektovým riešením sú hodnotené navrhnuté stavebné konštrukcie a ich parametre sa upravujú tak, aby svojimi tepelno-technickými vlastnosťami vyhovovali požiadavkám STN 73 0540 – Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov:

  • Tepelný odpor stavebnej konštrukcie
  • Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie
  • Vnútorná povrchová teplota stavebnej konštrukcie
  • Množstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v stavebnej konštrukcii za rok
  • Vzduchovú priepustnosť škár a stykov stavebných konštrukcií
  • Tepelná príjmavosť podlahovej konštrukcie
  • Potreba tepla na vykurovanie
  • Tepelná stabilita miestnosti

Tepelno-techncikým posudkom sa predchádza zabudovaniu materiálov a konštrukcií, ktoré by svojimi vlastnosťami nespĺňali požiadavky platných predpisov a noriem, a tým zvyšovali potrebu energie na vykurovanie, emisie CO2 a v nemalej miere zvyšovali aj finančné nároky budovy spojené s vykurovaním.

Energetické hodnotenie budovy v projektovom štádiu určuje potrebu energie na vykurovanie riešenej budovy a slúži na vzájomné porovnanie budov s rovnakými parametrami. Podľa tohto hodnotenia sa budova dá predbežne zatriediť do energetickej triedy A až G, do ktorej sa budova zatrieďuje pri energetickej certifikácii budovy.

Správny tepelno-technický posudok stavebných konštrukcií a energetické hodnotenie budovy je základným predpokladom pre výstavbu energeticky úspornej budovy s dlhodobým šetrením energiou na vykurovanie a spolu s tým spojenými finančnými nákladmi.